Scrisoarea sotiei lui Pilat din Pont, Claudia Procula, adresata prietenei ei, Fulvia Romelia

Scris de 
Leo Radutz
 in data de 
16.09.2007
text de 
18 minute
Scris de 
Leo Radutz
 in data de 
16.09.2007
 - text de 
18 minute

Claudia Procula, Ţie Fulvia Romelia, Salutare!

O, tu a mea credincioasă tovarășă, mă întrebi și mă rogi a-ți descrie evenimentele care s-au petrecut după ziua despărțirii noastre. Ştirile unora din ele au ajuns și până la tine, însă taina în care sunt învăluite trezește în tine neliniștea și dorința de a ști starea mea. Dând atenție apelului tău mă voi strădui să refac inelele lanțului de amintiri împrăștiate ale vieții mele și, dacă vei întîlni astfel de împrejurări, care ar uimi mintea ta, atunci adu-ți aminte că Puterile Creatoare sunt nepătrunse și înconjurate de întuneric pentru priceperea noastră neputincioasă și muritoare, și că este cu nep utință pentru ființele muritoare de a schimba soarta vieții lor.

Eu nu o să-ți amintesc primele zile ale viețuirii mele, care au zburat așa repede în pace, în Narbona, sub paza și grija părinților mei șisub ocrotirea divină a prezenței lor...

Tu știi că odată cu sosirea celei de-a șaisprezecea primăveri a fecioriei mele, m-am unit prin legătură conjugală cu romanul Ponțiu, nepot al unei renumite familii, care ocupa pe atunci, în Italia, un post de guvernator... Imediat după ieșirea noastră din templu a trebuit să merg cu Ponțiu în provincia care i-a fost încredințată. Am plecat fără bucurie, dar nici cu o deplină îndoială, după soțul meu care, după anii săi, putea fi socotit ca tatăl meu. Eu v-am regretat mult... fiindcă locuința liniștită a p ărinților mei, fericitul cer al Narbonei, frumoasele monumente, gingașele dumbrăvi ale patriei mele au rămas ceva sublim în sufletul meu. Eu vă salut, copleșită de dor, cu ochii plini de lacrimi!...Primii ani ai vieții mele conjugale au trecut liniștiți. Cerul mi-a dăruit un fiu. El mi-a fost mai drag decât lumina zilei, am împărțit cu el ceasurile mele de îndeletniciri, de tristețe, de bucurie.

Fiul meu era de numai cinci ani când Ponțiu, după mila Împăratului, a fost numit Procurator peste Iudeea. Atunci noi am plecat cu oamenii noștri reangajați ca servitori, pe un drum foarte greu de descris... Cu timpul, m-am îndrăgostit de acea provincie bogată și fructiferă pe care soțul meu trebuia să o cârmuiască în numele Romei, stăpâna popoarelor. În Ierusalim de multe ori am fost înconjurată de aplauze și cinste, dar totuși am trăit în deplină singurătate și izolată, din cauza mândriei și disprețului cu care evreii ne întâmpinau pe noi, "străinii" și "păgânii" - după cum ei ne numeau pe noi. Ei susțineau că noi spurcăm cu prezența noastră pământul sfânt, pe care Dumnezeul lor l-a făgăduit strămoșilor lor. Eu mi-am petrecut deseori timpul plimbându-mă cu copilașul meu prin pădurile mele liniștite, unde mistrețul se hrănea cu ramurile măslinilor, unde palmieri cu frunzele lor delicate, mai frumoase ca cele din Delosa, se ridicau deasupra portocalilor sălbatici care înfloreau, ori printre narvii fructiferi. Acolo, sub acea umbră răcoroasă, am cusut învelitori pentru altarele zeilor, sau citeam versurile lui Virgiliu care sunt foarte plăcute auzului și tot atât de răcoritoare inimii. Soțul meu, numai puține momente își putea rezerva pentru mine. El era întunecat și trist, pentru că oricât de tare era mâna lui, ea era totuși prea slabă pentru a ține în frâu acest popor care a fost mult timp independent și pornit din fire către răscoală. Deși am observat că sunt despărțiți în mii de secte furtunoase, totuși ei se unesc într-un singur punct: ura turbată contra romanilor.

Numai o singură familie din înalta clasă din Ierusalim îmi arătă o prietenie relativă. Aceasta era familia șefului sinagogii, iar eu am găsit o mare plăcere în vizitarea soției lui, Salomeea, un exemplu de bunătate și blândețe, și îndeosebi în faptul că am făcut cunoștință cu fiica ei, ce avea vârsta de doisprezece ani, Semida cea iubită și preafrumoasă, ca zarea Saronului care înfrumusețează părul ei...

Câteodată ele îmi vorbeau despre Dumnezeul părinților lor și îmi citeau pasaje din sfintele lor cărți. Şi ce să-ți spun, Fulvia, îmi amintesc despre cunoscutele cântări de laudă compuse de Solomon pentru Dumnezeul lui Iacob - acel singur Dumnezeu, veșnic și nepătruns de obiceiurile și proverbele cărora noi le dăm ascultare la altarele noastre numindu-le dumnezeiești, Atotputernicul și Milostivul, care unește în Sine bunătatea, curăția și mărirea. Amintindu-mi de glasul Semidei care răsuna ca sunetul de harfă când cânta sfântul imn Binefăcătorului și Marelui Împărat al lui Israel, la rândul meu încercam să-l cânt la instrumentul meu, așa de des folosit pe atunci. În singurătatea mea, lângă leagănul băiatului meu, mă aruncam în genunchi, Îl chemam de multe ori, chiar împotriva voinței mele, rugam pe acel Dumnezeu, pentru smerenia și liniștea inimii mele, îi supuneam soarta și judecata me a mâinii lui tari de fier, ca o roabă unui domnitor, și să vezi minune! eu totdeauna mă ridicam ajutată și mângâiată.

După un timp oarecare, Semida se îmbolnăvi. Într-o dimineață, când m-am deșteptat, mi s-a spus că ea a murit în brațele mamei sale și fără prea mare suferință.

Cuprinsă de întristare, auzind această știre, eu l-am luat pe copilașul meu pentru a merge la ele, ca să o plâng împreună cu plângătoarele și cu maica ei, Salomeea. Sosind în strada unde era casa lor, servitorii mei doar cu mare greutate au putut face drum prin mulțime, pentru mine și însoțitoarele mele, pentru că plângâtoarele și cântărețele, împreună cu o imensă mulțime de oameni, se îngrămădiseră în jurul casei... Deodată, am văzut că mulțimea se retrage, făcând loc de trecere unui grup de oameni ce veneau și la care mulțimea privea cu mare interes și respect. În primul om, eu am recunoscut pe tatăl Semidei; dar în loc a-l vedea întristat, după cum mă așteptam să-l văd, pe strălucitoarea lui față am văzut semnele unei ferme convingeri și nădejdi, ce nu putea fi înțeleasă de mine. Cu el mai mergeau trei inși, îmbrăcați cu haine aspre și cam sărăcăcioase, ce dădeau impresia că sunt niște oameni simpli și neștiutori. Dar după ei mergea unul îmbrăcat, un bărbat în anii de plină frăgezie a tinereții Lui.

Eu mi-am ridicat ochii ca să-L privesc, dar a trebuit imediat să-mi retrag privirea de la El spre pământ, ca dinaintea Soarelui strălucitor. Mi se părea că fruntea Lui era luminată, iar în jurul capului se forma o strălucire care părea ca o coroană, iar părul Lui se lăsa pe umeri, potrivit cu obiceiul locuitorilor din Nazaret.

Îmi este imposibil a-ți explica ce am simțit eu când L-am privit! Aceasta a fost cea mai puternică emoție pe care am simțit-o vreodată, pentru că în fiecare trăsătură se descoperea o nepătrunsă frumusețe, dar totodată El insufla și o teamă tainică prin privirea ochilor Săi, ce păreau că ne prefac în țărână. Eu plecai după El fără să știu unde merge.

Ușa se deschise și eu am putut vedea pe Semida, care zăcea în pat înconjurată de sfeșnice și miresme! Era încă frumoasă, în acea liniște cerească ce se cobora peste ea, dar fruntea îi era palidă, precum culoarea crinilor ce erau îngrămădiți la picioarele ei. Degetul morții lăsase urme în jurul ochilor ei, peste buzele ei uscate. Salomeea stătea lângă ea, amuțită și aproape lipsită de orice simțire. Mi s-a părut că ea nici nu mă vedea.

Iar tatăl Semidei s-a aruncat la picioarele Aceluia, necunoscut de mine, care se apropie de așternutul celei moarte, și după ce i-a arătat-o, a strigat: "Domnul meu, fiica mea este în mâinile morții: dar dacă voiești, ea va învia!"

Am tremurat când am auzit aceste cuvinte. Inima mea a încetat să mai bată din cauza măreției Aceluia pe care eu nu-L cunoșteam. El a prins mâinile Semidei, ațintindu-și puternica-i privire la ea și i-a zis: "Fetițo, scoală-te!"

Semida s-a ridicat de pe patul ei, ca și cum ar fi fost ajutată de o mână nevăzută. Ochii i se deschiseră, elanul cel fin al vieții înflori iarăși pe buzele ei, apoi și-a întins mâinile și a strigat: "Mamă!". La acest strigăt se trezi Salomeea. Mama și fiica ei, tremurând, s-au îmbrățișat una pe alta. Iar Iair a îngenunchiat în fața Aceluia căruia îi zicea Domn, sărutându-i ciucurii de la poala veșmântului, zicând: "Ce trebuie să fac pentru a avea viață veșnică?". "Să iubești pe Dumnezeu și pe oameni", a spus El și S-a făcut nevăzut, ca o fantomă în umbra luminii. Eu eram în genunchi, fără să-mi dau seama. După ce m-am sculat, ca într-o deșteptare din somn, am plecat acasă lăsând fericita familie în culmea bucuriei - o bucurie pe care nici o pană nu o poate descrie.

În timpul când luam masa de seară, i-am istorisit lui Ponțiu tot ce-am văzut și auzit. El plecă capul și zise: "Tu ai văzut pe Iisus Nazarineanul, care e obiectul de ură și de dispreț al fariseilor și al saducheilor, al partidului lui Irod și al leviților îngâmfați din Templu. Această ură crește zi de zi, tot mai mult și unicul lor gând este ca să-i ia viața, dar cuvintele Nazarineanului sunt ale unui înțelept și minunile Lui, sunt ale adevăratului Dumnezeu".

"Dar pentru ce-L urăsc ei așa de mult?" zisei eu. "Pentru că El mustră obiceiurile și fățărnicia lor. Eu L-am auzit odată zicând fariseilor: "Morminte văruite! Pui de năpârci otrăvitoare! Voi puneți fraților voștri sarcini grele pe umeri, pe care nu voiți să le atingeți nici cu degetul mic al vostru! Voi plătiți zeciuiala din chimen, dar foarte puțin vă interesați de împlinirea legii, de credință, dreptate și milă!" Înțelesul acestor cuvinte este adânc și adevărat...El a supărat pe acești oameni îngâmfați și mândri și atmosfera e foarte nefavorabilă pentru viitorul Nazarineanului".

"Dar tu o să-L aperi, nu-i așa?" am strigat eu, plină de indignare.

"Puterea mea este foarte slabă în fața acestui popor răsculător și stricat; de altfel, aș suferi și eu foarte mult, sufletește, dacă ar trebui să vărs sângele acestui înțelept". După aceste cuvinte, Ponțiu se sculă și intră în altă cameră, adânc îngândurat. Eu am rămas într-o durere și întristare de nedescris...

Ziua Paștelor se apropia. La această mare sărbătoare, atât de importantă pentru evrei, se îngrămădea în Ierusalim o mare mulțime de oameni, din toate părțile Iudeii, pentru a aduce, în Templu, jertfa divină legată de solemnitatea sărbătorilor care aveau loc. Joi, înainte de această sărbătoare, Ponțiu mi-a spus întristat că viitorul Nazarineanului e foarte neliniștitor. Asupra capului Lui s-a făcut deja o conjurație și se poate ca încă în aceasta seară El să fie predat în mâinile Arhiereilor. Eu mă cutremurai la auzirea acestor cuvinte și îl întrebai: "Tu o să-L aperi, nu-i așa?". "Voi putea face eu aceasta?" răspunse Ponțiu, cu o privire întunecată. "Soarta pe care Platon o prezicea pent ru unii neprihăniți, mi se pare că o să-L lovească pe Iisus. El va fi persecutat, disprețuit și predat spre a fi osândit la moarte crudă".

Veni timpul pentru culcare și pe dată ce așezai capul pe pernă, niște puteri tainice parcă au pus stăpânire pe mintea mea. Eu L-am văzut pe Iisus, așa după cum Salomeea îl descria pe Dumnezeul ei. Fața Lui strălucea ca un soare de atâta mărire. El zbura undeva deasupra aripilor Heruvimilor și din ființa Sa izvorau flăcările ce împlineau voința Lui. Mi se părea că El era oricând gata de a judeca popoarele adunate în fața Sa, doar prin întinderea dreptei Sale puternice. El a despărțit pe drepți de nedrepți. Cei dintâi se urcau către El plini de mărirea tinereții veșnice și mărirea Dumnezeiască; dar cei din urmă au fost aruncați în lacul focului, un foc pe lângă care Ereba și Plegetona sunt nimic. Atunci judecătorul divin, arătând mulțimii rănile ce-I împestrițau corpul Său, a zis cu un glas de tunet puternic:"Dați-Mi înapoi sângele pe care Eu l-am vărsat pentru voi!". Atunci acești nenorociți rugau munții și peșterile pământului ca să-i înghită, acoperindu-i. În zadar s-au simțit ei fără suferințe, în zadar s-au simțit nemuritori și nesupuși disperării cât timp au fost pe pământ! Ei pieriră! O! Ce fel de vis, sau mai bine i s-ar zice prevestire!

Îndată ce zorile începură să se ivească și să lumineze auriu turnurile templului, eu m-am sculat cu inima apăsată de groază de cele văzute, m-am așezat la fereastră pentru a lua aer proaspăt. Mi se părea însă că din centrul orașului se aude, din ce în ce mai tare, un șuier zgomotos; strigătele, țipetele, blestemele, care erau mai înspăimântătoare decăt valurile înfuriate ale oceanului, ajungeau la urechile mele. Eu am continuat să ascult; inima mea bătea înspăimântată, iar fruntea mi se umplu de sudoare rece.

Nu peste mult timp am auzit acel zgomot apropiindu-se, tot mai mult, până ce treptele care conduceau la Palatul Justiției s-au cutremurat sub greutatea gloatei ce venise într-un număr foarte mare.

Adânc îngrijorată de cele ce vor urma, pe neașteptate, mi-am luat pe fiul meu în brațe, acoperindu-l cu o învelitoare subțire și am alergat la soțul meu... Ajungând la ușa din interior, care conduce la sala de judecată și auzind acel zgomot mare de glasuri, n-am mai îndrăznit să intru înăuntru, ci am rămas să privesc prin perdeaua de purpură.

Ce priveliște, Fulvio! Ponțiu stătea pe tronul său, făcut din oase de elefant, în toată mărirea cu care Roma înconjură pe reprezentanții săi; și, deși în aparență fără teamă, cum voia el să apară, arătând prin expresia feței lui că nu se teme, totuși, eu mărturisesc că am putut pricepe grozăvia chinului său.

În fața lui, cu mâinile legate, cu hainele rupte de maltratările suferite, cu fruntea plină de sânge stătea Iisus Nazarineanul, liniștit și neclintit. În trăsăturile feței Lui nu se putea vedea nici mândrie, nici frică. El era liniștit ca un nevinovat, supus ca un miel; blândețea Lui m-a umplut de frică și groază, pentru că în urechile mele încă mai răsunau cuvintele din vis: "Dați-mi sângele ce am vărsat pentru voi!"

În jurul Lui, plină de furie și turbată, stătea mulțimea, care Îl adusese la judecată; la această gloată se mai adăuga și o mare mulțime de gardieni și servitori, de leviți și de farisei, cu privirile încruntate și mânioase. Aceștia din urmă se puteau deosebi după tăblițele de pergament, însemnate cu diferite texte din Lege pe care le aveau legate pe frunți. Toate aceste fețe fierbeau de egoism și erau pline de ură; pot spune că mi se părea că pe fața lor strălucesc flăcările infernului și că spiritele lui Nemera amestecă glasurile lor cu strigăte sălbatice, întocmai ca acelea ale fiarelor turbate. În cele din urmă, după ce se făcu un semn din partea lui Ponțiu, se lăsă tăcere.

- "Ce vreți voi de la mine?" - întrebă el.

- "Noi vrem moartea acestui om, Iisus Nazarineanul" - răspunse unul din preoți, în numele întregului popor. "Irod Îl trimite la tine, pentru ca tu să-i pronunți osânda".

- "Cu ce Îl învinuiți voi? În ce constă gravitatea vinei Lui?"

După aceste întrebări a început din nou să se audă ecoul țipetelor lor.

- "El a prezis distrugerea Templului; El se intitulează Rege al Iudeilor, Hristos, Fiul lui Dumnezeu; El a supărat pe preoții seminției lui Aaron", strigau leviții.

- "Să fie răstignit!" țipa mulțimea înfuriată. Acest strigăt își păstrează și acum ecoul în urechile mele, iar chipul jertfei Sale neprihănite se perindă adeseori prin fața ochilor mei.

Atunci Pilat, întorcându-se către Iisus, i se adresă cu cuvintele lor prefăcute:

- "Așadar, Tu ești Împăratul Iudeilor?"

- "Tu zici aceasta", răspunse Iisus.

- "Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu?" Îl întrebă iarăși Pilat.

Dar Iisus nu i-a răspuns nici un cuvânt. �?ipetele se reânnoiră atunci și mai accentuat ca înainte și acum, întocmai ca urletele unui tigru flămând, ei începură să strige:

- "Dați-ni-L nouă, ca să moară pe cruce!"

Ponțiu îi făcu din nou să tacă, zicându-le:

- "Eu nu găsesc nici o vină acestui om și am să-L eliberez".

- "Dă-ni-L nouă! Răstignește-L!" se repetă strigătul mulțimii. Eu n-am putut asculta mai departe; am chemat un rob al meu și l-am trimis la soțul meu, să-l cheme pentru a vorbi puțin cu el.

Ponțiu părăsi sala judecății fără întârziere și veni la mine. Eu m-am aruncat la picioarele lui zicând:

- "Pentru tot ce ți-e mai drag și mai scump, pentru copilul acesta, arvuna aceasta sfântă a unirii noastre, să nu te faci părtaș la vărsarea sângelui Acestui Neprihănit, care este asemenea lui Dumnezeu celui nemuritor! Eu L-am văzut într-un vis în astă noapte, înconjurat de mărire dumnezeiască. El judeca omenirea, care tremura în fața Lui și printre nefericiții aceia, care au fost aruncați în flăcările gheenei, eu am recunoscut fața acestora, care cer moartea Lui... Păzește-te a nu ridica preaputernica ta mână împotriva Lui! O! Crede-mă, că numai o singură picătură a acestui sânge, va cauza în veșnicie osândirea ta!"

- "Tot ce se petrece acum mă înfricoșează și pe mine, îmi răspunse Ponțiu, dar ce pot face eu? Scutul gărzii romane e alcătuit dintr-un număr foarte redus de soldați și ca atare, o asemenea apărare este neânsemnată, față de acest popor înțesat de demoni. Nenorocirea ne amenință și asemenea judecată e întocmai ca a eumendiților, de unde așteaptă nu dreptate, ci răzbunare. Liniștește-te, Claudio! Mergi cu copilul în grădină; ochii tăi nu sunt creați pentru a privi această scenă dureroasă".

După aceste cuvinte, el a ieșit și m-a lăsat singură, iar eu m-am prăbușit într-o adâncă descurajare și jale. Iisus era încă ținta tuturor batjocurilor și al maltratărilor din partea mulțimii și a soldaților brutali; patimile lor se aprindeau și mai mult, din cauza răbdării Lui nemărginite.

Ponțiu se întoarse îngrozit la tronul său. Când gloatele văzură aceasta, țipetele: "La moarte, la moarte", răsunau mai asurzitor decît înainte.

După o veche tradiție, guvernatorul elibera totdeauna de Paște câte unul din condamnații la moarte, ca un semn al binefacerii romane, acesta fiind și grațiat. În această faptă dumnezeiască, el se adresa întotdeauna poporului. Văzând în acest obicei un mijloc de a-L elibera pe Iisus, Ponțiu întrebă poporul cu glas tare:

- "Pe cine să vă eliberez de sărbători, pe Baraba sau pe Iisus, numit Hristos?"

"Eliberează pe Baraba", strigă mulțimea. Baraba era un tâlhar și criminal cunoscut bine prin împrejurimi din cauza cruzimilor săvâșite de el. Ponțiu întrebă din nou: "Dar ce să fac acestui Iisus Nazarineanul?"

- "Să fie răstignit!" strigară ei.

- "Dar ce rău v-a făcut El?"

Cu și mai multă furie ei strigară:

- "Să fie răstignit!"

Ponțiu plecă capul descurajat. Îndrăzneala gloatei creștea mereu și lui i se părea că este amenințată autoritatea sa și autoritatea romană pe care el o apăra așa de mult. În Ierusalim el nu avea altă apărare decât escorta lui, fiindcă numai puțini dintre militarii localnici depuseseră jurământul semnului nostru de vultur. Tulburarea creștea cu fiecare minut ce trecea. Niciodată n-am putut vedea o furtună atât de zgomotoasă ce agita mulțimea, niciodată încăierările în forum nu au avut atâta influență chinuitoare asupra auzului meu. Nicăieri eu nu mai puteam găsi liniște. Liniștea deplină se găsea numai pe fruntea victimei. Maltratările, batjocurile, disprețul general și chiar moartea chinuitoare, nimic dintre acestea nu puteau întuneca acea privire cerească și luminată. Acei ochi care dăduseră viață fiicei lui Iair priveau la chinuitorii Săi cu un reflex nedescris de pace și iubire. El suferea, fără îndoială, dar suferea cu bucurie și spiritul Lui, mi se părea mie, se înălța către tronul cel nevăzut, ca o flacără curată ce se oferea pentru arderea de tot a păcatelor lumii.

Judecătoria era plină de mulțime care dădea aspectul unui râu înfuriat, ale cărui ape se îngrămădeau începând de la muntele Sion, unde era ridicat templul și până în fața Pretoriului și în fiecare minut se adăugau glasuri noi acestui cor al infernului. Bărbatul meu, obosit și amenințat, a fost silit să cedeze în cele din urmă.

O! Fatal ceas al pierzării!!!...

Ponțiu se ridică. Pe fața lui se citea îndoiala și groaza morții. Își spălă mâinile în mod simbolic, în ligheanul plin cu apă, zicând:

- "Eu să știți că mă consider nevinovat de sângele acestui drept ce urmează a fi vărsat".

- "Să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri!" zbiera nefericitul și nebunul de popor, care se îngrămădea în jurul lui Iisus. Călăii, ca turbați, Îl răpuseră. Eu am urmărit cu ochii mei Jertfa, care era condusă la înjunghiere...

Deodată, ochii mi se întunecară ca din cauza unor bătăi accelerate de inimă: mi se părea că viața mea a atins marginile ei. Eu am fost luată de mâinile femeilor mele servitoare și condusă la o fereastră care dădea în curtea tribunalului. Eu m-am aplecat și am văzut urmele de sânge vărsat. "Aici au bătut cu biciul pe Nazarinean!" îmi spunea una din roabele mele. "Acolo L-au încoronat cu spini" spunea o altă roabă. "Soldații L-au batjoc orit, zicându-I Regele Iudeilor, lovindu-L peste față". "Acuma El își dă sufletul!" răspunse a treia roabă.

Fiecare cuvânt din acestea străpungea inima mea întocmai ca un cuțit. Amănuntele acestei grozave fărădelegi înmulțeau întristările mele și suferințele ce le simțeam atunci în pieptul meu. Am simțit, îți spun, că s-au întâmplat evenimente cu totul supranaturale în acea nenorocită zi. Mi se părea că cerul se asemăna cu jalea inimii mele. Nori mari, negri și înfricoșători, de diferite forme, plu teau asupra pământului și din atingerea norilor se descărcau fulgere, care aduceau ecoul tunetelor...

Astfel, orașul plin de zgomot se liniști ca pus pe gânduri, în tăcere, ca și când moartea ar fi întins peste el aripile ei negre. O groază de nedescris îmi răpi privirea spre un punct. Când mi-am strâns la piept copilașul meu, eu așteptam ceva, fără ca să știu ce; pe la ceasul al nouălea al zilei, întunericul se îngroșă și avu loc un puternic cutremur de pământ, care zgudui totul. Putea să creadă omul că a venit pustiirea lumii și că stihiile se prefăcuseră în haosul primitiv. Eu mă lăsai pe pământ, iar în acel timp una din femeile mele, născută evreică, intră în camera mea; palidă, disperată și cu ochii speriați, striga:

- "A venit ziua de apoi! Dumnezeu anunță aceasta prin minuni. Catapeteasma care desparte Sfânta de Sfânta Sfintelor s-a despicat în două de sus până jos. Vai este pentru sfântul locaș! Se spune că multe morminte s-au deschis și mulți au văzut pe cei drepți înviați, care fuseseră dispăruți demult din Ierusalim: profeți și preoți din timpul lui Zaharia, care a fost ucis în templu, și până la Ieremia, care a prezis căderea Sionului. Morții ne prevestesc mânia lui Dumnezeu. Pedeapsa Celui Atotputernic se răspândește ca o flacără". Când auzeam aceste cuvinte, mi se părea că îmi pierd rațiunea! M-am ridicat și abia îmi târâiam picioarele; am ieșit la scări, unde l-am întâlnit pe sutașul care luase parte la maltratarea lui Iisus. El era un viteaz încărunțit și prea oțelit în luptele cu germanii și alte popoare. Niciodată nu a bătut în piept o inimă așa de îndrăzneață ca a acestuia. Dar în această clipă el era indispus și istovit de chinuri, căindu-se. Eu am vrut să-l întreb mai amănunțit despre cele întâmplate, însă el trecu pe lângă mine repetând în urmă: "Acela pe care noi L-am omorât a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu!"

Eu intrai în marea sală. Acolo stătea Ponțiu care își acoperea fața cu mâinile. Când și-a ridicat capul, la intrarea mea, mi-a zis disperat: "Ah! Pentru ce nu te-am ascultat, Claudio! Inima mea întunecată nu va mai gusta niciodată liniștea. Pentru ce nu am putut apăra pe acest înțelept cu viața mea?!".

Eu nu mai avui îndrăzneala de a-i mai răspunde. Nu puteam găsi nici cuvinte spre a-l întări sau înviora și de a-l abate de la acea nefericire, care ne pecetluia în veci pierzania. Tăcerea noastră de mormânt era întreruptă numai prin ecourile tunetelor, care răsunau prin toate coridoarele palatului.

Fără a ține seama de furtună, un om bătrân s-a prezentat în fața locuinței noastre. El a fost condus în fața noastră și, cu lacrimi în ochi, se aruncă la picioarele bărbatului meu, zicând: "Mă numesc Iosif din Arimateea și am venit să te rog a-mi permite ca să iau de pe cruce corpul lui Iisus și să-L înmormântez în mormântul meu". "Du-te și ia-L!" răspunse Ponțiu, fără a ridica ochii să-l privească. Bătrânul ieși; am văzut că se uni cu un grup de femei, îmbrăcate în haine lungi, cu care se acopereau, și-l așteptau la poartă.

Astfel s-a terminat acea zi fatală! Iisus a fost înmormântat într-un mormânt, într-o peșteră săpată în piatră, iar la ușa peșterii s-au pus santinele de pază.

Dar acum află, Fulvio!

A treia zi, plin de strălucire, mărire și triumfător, El se arătă deasupra acestui oraș. El a înviat. Împlinind prezicerile ce s-au făcut cu privire la El și triumfând prin biruința asupra morții, El S-a arătat ucenicilor și prietenilor Săi și mai pe urmă El a apărut la o mare mulțime de oameni din popor. În felul acesta mărturiseau despre El ucenicii Lui -confirmându-și mărturia cu sângele lor și ducând vestea despre Domnul lor Iisus, atât în fața tronurilor, cât și în fața mai marilor și judecătorilor. Dar, ca o dovadă și mai autentică cu privire la acestea, învățătura Lui a fost încredințată câtorva pescari. Această învățătură se răspândește în întreg imperiul. Acești neștiutori au devenit pe dată oameni cu renume și vestiți, cu cuvintele lor dulci, spuse în toate limbile și pline de putere. Noua credință crește ca o sămânță de muștar, căci ea este o adevărată rădăcină roditoare, căreia urmează să i se supună orice rădăcină.

De la această dată, soțului meu a început să-i meargă din ce în ce mai rău. Învinuit fiind pentru procedura sa de către Senat și de către Tiberiu însuși, care era stăpânit de ură contra iudeilor, și bănuit fiind chiar de acei a căror patimă și dorință o împlinise, viața lui se transformă în chinuri și otravă. Salomeea și Semida mă priveau cu frică; ele vedeau în mine soția prigonitorului și o cursă pentru Domnul lor, pentru că ele deveniseră urmașele Sale, ale Aceluia care dăruise mamei pe fiica ei, iar fiicei pe mama sa. Eu am văzut în locul blândeții și bunătății lor o neîncredere, care le făcea să le tremure fața când le priveam și îndată am încetat a le mai vizita.

În acest timp al singurătății mele m-am dedicat cercetării neîntrerupte a unor învățături morale ale lui Iisus, ce îmi fuseseră predate de Salomeea și păstrate cu sfințenie de mine.

O, scumpă prietenă! Cât de neînsemnată și deșartă este înțelepciunea mai marilor noștri, în comparație cu învățătura aceea, pe care numai singur Dumnezeu a inspirat-o și a împrăștiat-o pe Pământ! O! Cât de adânci sunt aceste cuvinte înțelepte! Ce pace și bunătate inspiră ele! Unica mea mângâiere con stă în a le citi și reciti mereu.

După trecerea câtorva luni, Ponțiu a fost obligat să demisioneze din postul care-i oferea atâta autoritate. Noi a trebuit să ne întoarcem în Europa, peregrinând din oraș în oraș. El purta cu sine în toată împărăția greutatea umilirii și întristării sale și a chinurilor descurajării lui sufletești. Eu am mers împreună cu el, dar cum era viețuirea mea cu el? Prietenia familială a vieții conjugale nu mai este între noi; el vede în persoana mea martorul viu al amintirii despre crima lui; eu, de asemenea, văd în el chipul și crucea plină de sângele Aceluia pe care el - nefericitul și nelegiuitul judecător - L-a osândit. Nu mai am îndrăzneala să-mi ridic ochii ca să-l privesc în față. Sunetul cuvintelor lui, acel glas car e a pronunțat osânda, îmi străpunge și rănește inima. Iar când, după luarea mesei, își spală mâinile, mi se pare că nu le înmoaie în apă curată, ci în acel sânge cald, ale cărui urme nu se mai pot șterge.

Într-un timp, eu am vrut să-i vorbesc de pocăință și de expierea (compensarea) păcatului, dar îți spun că niciodată nu voi uita privirea lui sălbatică și cuvintele lui pline de furie și fără nădejde.

Nu peste mult timp, copilul meu muri în brațele mele, dar eu nu l-am plâns. Fericitul! El a murit ca fericit, scăpând de blestemul care ne urmărește, el a descărcat din spatele lui uriașa povară a numelui tatălui său. Nefericirea ne urmărea întruna, din cauză că în toate părțile existau creștini; chiar aici, în această sălbatică patrie, unde noi ne rugăm a ni se acorda ocrotirea, lângă valurile mării și stâncile ciudate, chiar și aici pot auzi cu câtă indignare se pronunță numele bărbatului meu! Cei care erau trimiși să predice învățăturile Lui Iisus au scris între îndrumările lor și cuvintele: "E l a fost răstignit din ordinul lui Ponțiu Pilat". Grozav blestem, care în toate veacurile va fi repetat.

Iartă Fulvio! Şi te rog să plângi și tu, care mă dorești. Să-ți ajute dreptul judecător Dumnezeu și să-ți dea, cât mai repede, toată fericirea pe care noi o dorim una alteia.

Scuză-mă! Claudia

Dacă, după cum susțin unele documente, Pilat, pierzând încrederea în mila iertătoare a lui Dumnezeu, s-ar fi sinucis, cum a făcut și Iuda, soția sa a murit ca o creștină și chiar a suferit mult, fiind prigonită pentru credința ei în Hristos. Grecii o numără printre sfinții lor, serbându-i amintirea pe 24 decembrie.

Originalul acestei scrisori se află în bibliotecile Vaticanului de unde, pe la 1643, a fost copiată și trimisă episcopului Dionisie al Constantinopololui, care a publicat-o. A fost apoi publicată în Bulgaria, în 1875.

Moartea lui Pilat

Un înșelător a adunat pe muntele Gazirim o mulțime, pentru a le arăta vasele ascunse de însuși Moise. Pilat, auzind de această adunare, care se presupunea că este contra romanilor, folosi această ocazie pentru a se răzbuna pe acei pe care îi ura de mai înainte din cauza fărădelegilor lor. El îi înconjură cu cavalerii săi, ordonînd ca să omoare pe capii lor, iar mulțimea să o împrăștie cu lăncile, lovind apoi pe ori care îl va ajunge.

Samaritenii concetățenii celor omorâți s-au plîns înpotriva lui la guvernatorul Siriei, Vitelia, fratele Cezarului cu același nume, fiincă cei din Iudeia aparțineau de acea auturitate superioară. Pilat a fost găsit vinovat de Vitelia. El a dat poruncă, ca Pilat să plece la Roma, spre a se înfățișa Cezarului Tiberiu. Acesta avea de asemenea ceva nemulțumiri din cauza plângerii făcute de Maria Magdalena, pentru procedeul nedrept de condamnare a lui Iisus. Pilat nu s-a putut îndreptăți în fața lui Tiberiu Cezar, din care cauză a fost internat în Galia, la anul 37 după Hristos. De acolo la înaintat la Viena, unde s-a sinucis din cauza umilirii și mustrării de cuget.

Pasaj extras din Istoria lui Nichifor Kalist volumul 2 capitolul 10.

Îți place ceea ce facem?

Ai vrea să susții Abheda ori Revolutia Omului Bun ?
*Abheda este un ONG care își desfășoară activitatea cu ajutorul donațiilor.
Donează foaarte ușor aici
" Găsește o idee
  care ar putea face
  lumea mai bună
  și pune-o în practică ! "
© Copyright Abheda Yoga 2023. Toate drepturile rezervate.
magnifiercross